Regulering av torskefisket i den minste kystfiskeflåten

Arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag har behandlet Fiskeridirektoratets spørsmål om regulering av torskefisket i den minste kystflåten. Det vises i denne sammenheng til Norges Kystfiskarlag sin henvendelse til Nærings- og fiskeridepartementet av 12. april, for utfyllende forklaring og vurdering av konsekvenser for den minste flåten dersom avhjelpende tiltak ikke iverksettes.

Usikre på effekten av refordeling

Arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag er svært usikre på i hvilken grad en økning av maksimalkvotetillegget på nåværende tidspunkt vil avhjelpe situasjonen med gjennomføringen av torskefisket.

De fleste tilbakemeldinger vi får fra medlemmer er at flåten fortsatt har leveringsutfordringer. Mange fartøy i Troms og Finnmark står per dags dato fortsatt i kø for avtalt leveranse, herunder også fartøy som ikke har startet fisket enda. Samtidig har store deler av flåten begrensninger på fiskeriaktiviteten grunnet kapasitetsutfordringer på mottakene. I lys av denne situasjonsbeskrivelsen vil en økning av maksimalkvotetillegget trolig ikke ha noen umiddelbar effekt for å stimulere til økt fisketakt innad i gruppen, og de som står i kø vil forsinkes ytterligere i fisket. Arbeidsutvalget ser likevel at det i denne sammenheng er helt nødvendig at fiskerimyndighetene har en tett dialog med kjøpersiden og Norges Råfisklag vedrørende den helhetlige kapasitetssituasjonen. Situasjonen må følges fortløpende for å kunne ta stilling til spørsmålet om refordeling.

Åpen for refordeling under visse vilkår

Når tilgjengelig kapasitet på kjøpersiden er kartlagt og eventuelt tilsier at det er mulig, mener arbeidsutvalget at det vil være rom for refordeling innad i gruppene i form av økt maksimalkvotetillegg i åpen gruppe og økt grad av overregulering for lukket gruppe under 11 meter.

For åpen gruppe foreslås maksimalkvotetillegget økt med 3 tonn. Når det gjelder lukket gruppe bes det om at overreguleringen som et minimum settes til 12 prosent slik den var fastsatt til ved årets begynnelse. Det bør på sikt også vurderes om denne kan økes til 20 prosent. Det anbefales ikke maksimalkvoter i lukket gruppe, for å opprettholde forutsigbarheten for helårig drift.

Må avklare kvotefleks med Russland

Når det gjelder tiltakene som er besluttet gjennomført registrerer vi at det per dags dato er knyttet usikkerhet til hvilke muligheter som finnes for adgangen til kvotefleksibilitet ut over andelen på 10 prosent. Arbeidsutvalget står fast på at mer enn 10 prosent av gruppekvoten må kunne overføres til 2022 eller senere, og mener at det snarest må opprettes dialog med Russland hvor man får avklart hvilket handlingsrom man har for å legge til rette for utvidet kvotefleksibilitet på både gruppe- og nasjonalt nivå. Arbeidsutvalget vil likevel påpeke at siden de øvrige fartøygruppene over 15 meter ligger relativt godt an med tanke på kvoteutnyttelse, vil være liten risiko for overskridelse av avtalt kvotefleks på nasjonalt nivå.

Bør vurdere tiltak for flåten 11-15 meter

Avslutningsvis vil arbeidsutvalget påpeke at også fartøygruppen 11-15 meter sliter med de samme utfordringene som flåten under 11 meter, og at nødvendige tiltak på sikt også bør vurderes for denne fartøygruppen.

Tredjelandskvantum

Tredjelandskvoten forutsettes fordelt etter gjeldende fordelingsnøkler slik som tidligere år.

norges kystfiskarlag, åpen gruppe, under 15 meter, lukket gruppe, refordeling, under 11 m

  • Opprettet .
Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.