Høringssvar om endringer i Deltakerlov og Havressurslov

Norges Kystfiskarlag avviser regjeringens foreslåtte endringer i Havressurslov og Deltakerlov før Stortingets behandling av kvotemeldingen. Av avgjørende betydning er det også hva Riksrevisjonens granskning av norsk fiskeriforvaltning resulterer i. Deres rapport er ventet ferdigstilt i løpet av mai 2020.

Høringssvar og landsstyrets vedtak om fremtidens kvotesystem kan du lese her:

Høringssvar - forslag til endringer i deltakerloven og havressursloven - oppfølging av "Et kvotesystem for økt verdiskaping".

Landsstyrets vedtak om "Et kvotesystem for økt verdiskaping".

 

Selv om regjeringen fastslår at hovedprinsippene i fiskerilovgivningen skal stå fast, mener
Norges Kystfiskarlag at flere av forslagene som presenteres i kvotemeldingen bidrar til å
svekke prinsippene i lovverket. Norges Kystfiskarlag har i denne sammenheng påpekt at vi
savner en overordnet konsekvensutredning av de konkrete forslagene som foreslås i
meldingen, og konstaterer at dette gjennomgående er fraværende. Å ta stilling til
lovverksendringer uten dette som bakteppe er utfordrende.
Lovverksendringene som er sendt ut på høring fremstår dermed både overilt og uheldig. Det
vises i denne sammenheng til en rekke uavklarte og prinsipielle store spørsmål i
kvotemeldingen som Stortinget skal behandle i løpet av 2020. Norges Kystfiskarlag mener
behandlingen av nødvendige lovverksendringer i kjølvannet av denne prosessen naturligvis
må vente til etter stortingsbehandlingen, samt Riksrevisjonens granskning av
fiskeriforvaltningen som også er ventet ferdigstilt i løpet av neste år.
Ettersom Norges Kystfiskarlag er uenige med en rekke løsningsalternativ som regjeringen
foreslår i overgangen til nytt kvotesystem, har Norges Kystfiskarlag besluttet å avvise
forslagene til endringene i deltakerloven og havressursloven på nåværende tidspunkt og
anmoder Nærings- og Fiskeridepartementet til å avvente høringen til etter at Stortinget har
behandlet kvotemeldingen.

norges kystfiskarlag, deltakerloven, havressursloven, kvotesysem, lovndringer

Høringssvar - deltakerforskriften 2019

Norges Kystfiskarlag har avgitt høringssvar til deltakerforskriften for 2019. Vårt innspill kan du lese her.

Vi støtter i hovedsak de forslagene som Fiskeridirektoratet legger opp til i høringsnotatet vedrørende innstramming på vilkårene for deltakelse i åpne grupper, herunder en videreføring av leieskipperforbud samt krav om en fysisk majoritetseier og innføring av AIS. Tilbakekall av ervervstillatelse for fartøy uten gyldig fartøyinstruks innen 1. januar er derimot ikke et forslag Norges Kystfiskarlag vil gi sin tilslutning til.

 

torsk, norges kystfiskarlag, deltakerforskriften, åpen gruppe, leieskipper, 2019, ais, foreldrepermisjon

Bruk av overtredelsesgebyr - Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet bør ikke få bruke AIS til kontrollformål for fartsområdebegrensninger for den delen av flåten som ikke er sporingspliktige. Det er Norges Kystfiskarlag sin klare anbefaling til evalueringen av bruk av overtredelsesgebyr i Skipssikkerhetslovens kapittel 9.

Norges Kystfiskarlag mener at systemet med dagens regler for overtredelsesgebyr fungerer for den delen av flåteleddet som er underlagt kravet til elektronisk rapportering gjennom Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy. Med få unntak gjelder dette i hovedsak fartøy på eller over 15 meter. Av 5397 aktive fartøy, utgjorde fartøy under 15 meter i overkant av 90 prosent av flåten i 2017.

Vil svekke sikkerhetsarbeidet i den minste flåten

En betydelig andel norske fiskefartøy er med andre ord ikke sporingspliktige per dags dato – og etter vårt skjønn bør heller ikke Sjøfartsdirektoratet ha mulighet til å utstede overtredelsesgebyr til fiskere som bruker AIS som et frivillig sikkerhetstiltak om bord. Dersom denne praksisen får fortsette, risikerer man å ødelegge pågående sikkerhetsarbeid i den delen av flåten hvor dette er særlig ønskelig. Vi viser i denne sammenheng til Sjøfartsdirektoratets egne forskningsarbeid, som blant annet har påpekt manglende sikkerhetskultur og behov for økt kunnskap omkring sikkerhet i deler av sjarkflåten.

Så lenge AIS er frivillig bør ikke Sjøfartsirektoratet bruke denne til kontrollformål

Ettersom flåten under 15 meter per i dag ikke er sporingspliktige, mener Norges Kystfiskarlag det blir feil å utstede overtredelsesgebyr etter samme regime som for fartøygruppen over 15 meter. Norges Kystfiskarlag har i lengre tid etterlyst krav fra myndighetshold om pålagt AIS-sporing for alle fartøy som omsetter fisk. Dette hovedsakelig ut i fra et sikkerhetsaspekt, men også med bakgrunn i hensynet til automatisering av kontroll. Nærings- og fiskeridepartementet har så langt ikke villet imøtekomme et slikt krav, som for øvrig har bred støtte i flere fiskarlag som organiserer kystflåten. En rekke fartøy bruker imidlertid AIS som et frivillig sikkerhetstiltak. Flere forsikringsselskap har også tilskuddsordninger for fiskere som tar i bruk AIS som skadeforebyggende tiltak ombord.

Norges Kystfiskarlag mener at all den tid AIS kun er et frivillig tiltak for fiskere som ønsker å prioritere sikkerheten om bord, vil være svært uheldig dersom Sjøfartsdirektoratet skal kunne bruke AIS-sporing fra disse fartøyene til kontrollformål. Norges Kystfiskarlag frykter at dette vil redusere sikkerheten til fiskere, ved at færre ønsker å ta i bruk AIS som hjelpemiddel fordi man risikerer å bli bøtelagt.

Inntil fiskefartøy blir sporingspliktige, gjennom AIS eller eventuelt andre systemer, bør Sjøfartsdirektoratet ikke gis adgang til å bruke AIS til kontrollformål for den delen av flåteleddet som ikke er sporingspliktige. Der hvor fartøy påtreffes av Kystvakt utenfor sine fartsområder må disse selvsagt kunne ilegges overtredelsesgebyr, men ikke ved elektronisk kontroll av de som prioriterer sikkerhet.

sjøfartsdirektoratet, fiskeridirektoratet, norges kystfiskarlag, nærings og fiskeridepartementet, ais, skipssikkerhetsloven, elektronisk sporing, overtredelsesgebyr

Høringssvar - ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe

Norges Kystfiskarlag har levert svar til høringen som omhandler forslag om tiltak for å redusere ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe. Hele høringssvaret kan du lese her.

Norges Kystfiskarlag mener det er positivt at det gjøres tiltak for å redusere kriminalitet i kongekrabbefisket, og at det mest effektive tiltaket for å få bukt med dette vil være økt kontroll og sterkere reaksjoner i de tilfellene ulovligheter avdekkes, eksempelvis gjennom inndragelse av deltakeradgang.

Mobile kjøpestasjoner

Norges Kystfiskarlag går imot forslaget om å forby mobile kjøpestasjoner. De mobile kjøpestasjonene er svært viktig i områder hvor det er langt mellom mottaksstasjonene, og forbud mot mobile kjøpestasjoner vil være uheldig ut fra distriktspolitiske hensyn.

Vi er av den oppfatning at det meste av svartsalget foregår gjennom knekking om bord og nedfrysing i private frysebokser, og at det forgår begrenset svartsalg etter at krabben har nådd de mobile kjøpestasjonene. Forbud mot mobile kjøpestasjoner vil derfor være et unødvendig drastisk tiltak.

Vi har imidlertid ikke innvendinger mot det alternative forslaget om å stramme inn praksisen rundt de mobile kjøpestasjonene, og støtter forslaget om sporing av kjøretøyene.

Bruk av samleteiner

For en hensiktsmessig drift, er det viktig at krabbefiskerne fortsatt har mulighet til å benytte samleteiner for mellomlagring før levering.

Vi støttet forslaget om sporingsutstyr på samleteinene.

Når det gjelder forslaget om bruk av råtnetråd er vi noe usikre på om dette er hensiktsmessig. Samleteinene er helt lukket, og vil derfor i prinsippet ikke medføre spøkelsesfiske, med mindre de skulle ha noen skader på seg. Det er også svært sjeldent at samleteiner mistes.

Merking og sporing på individnivå for å kunne spore krabben tilbake til lovlig aktivitet

Norges Kystfiskarlag har ingen merknader til forslaget.

norges kystfiskarlag, kongekrabbe, ulovlig fiske, krim

Høringssvar - Lokal forskrift Lofoten 2019

Norges Kystfiskarlag har gitt innspill til den lokale reguleringen av kommende års Lofotfiske.

Vi har anbefalt påbud om røkting av line, som per i dag ikke har vært omfattet av røktingsplikt på lik linje med eksempelvis garn. Vi har også påpekt behovet for et AIS.påbud, både som sikkerhets- og kotrolltiltak.

kvalitet, reguleringsforslag, fiskeridirektoratet, norges kystfiskarlag, ais, lokal forskrift lofoten, lofotfisket, røkting

Les mer

Nye regler for kvinnelige fiskere og fødsel

Norges Kystfiskarlag ønsker flere kvinner i fiskeryrket og har tidligere påpekt at det er nødvendig å endre regelverket slik at det er mulig å stå i fiskeryrket under graviditet, ved amming og ved omsorg for barn. Vi mener at fiskeryrket må gi samme mulighet til å kombinere yrkesliv og familieliv som andre yrker, og at regelverket også må legge til rette for at far kan å ta del av barneomsorgen. Ellers vil ikke regelverket bidra til likestilling.

Det er på høy tid med nye regler på området. Vi er derfor glade for at Nærings- og fiskeridepartementet nå foreslår regelendringer som legger til rette for at mødre slipper å være i båten under svangerskap og i perioder med amming.

Det foreslås at kvinner som har født ellers skal føde skal ha rett til å bli stående i manntallsregisterets blad B fra de går ut i svangerskapspermisjon og fram til det andre kalenderåret etter fødselen. Videre foreslås at kvinnelige fartøyeiere i åpne fiskerier skal ha rett til å bruke leieskipper i inntil tolv uker under graviditeten og inntil to år etter fødsel.

Norges Kystfiskarlag mener at retten til å bli stående i manntallsregisteret og retten til å bruke leieskipper bør gjelde gjennom hele graviditeten. Fiskeyrket er å regne som et høyrisikoyrke, gravide kvinner vil ofte måtte være borte fra havet størstedelen av graviditeten. Norges Kystfiskarlag ber derfor Nærings- og fiskeridepartementet om at reglene endres for å ivareta dette.

Vi ber også Nærings- og fiskeridepartementet om at reglene endres, slik at rettighetene til å bli stående i manntallsregisteret og retten til å bruke leieskipper også skal gjelde for fedre som tar ut foreldrepermisjon.

Les Norges Kystfiskarlag sin høringsuttalelse her.

Høringssvar - regulering av kongekrabbe 2019

Norges Kystfiskarlag har gitt høringssvar til Fiskeridirektoratet vedrørende regulering av fangst av kongekrabbe i 2019, med anmodning om å igangsette utarbeidelse av Stortingsmelding som utreder mulighetene for å flytte grensen for kvoteregulert område, slik at flest mulig i kongekrabbens utbredelsesområde kan ta del i det kommersielle fisket.

Kystfiskarlaget påpeker i sitt høringssvar også at varslene om et økt omsetningskrav fra annet fiskeri for å få hel kongekrabbekvote i 2019 har bidratt til å legge ekstra press på situasjonen for åpen gruppe (torsk) inneværende år. Omsetningskravet bør derfor fastsettes med henblikk på konsekvensene dette vil innebære for den totale situasjonen for fiskepresset i åpen gruppe.

Hele høringssvaret kan leses her.

fiskeridirektoratet, norges kystfiskarlag, kongekrabbe, åpen gruppe, 2019, Vest-Finnmark Kystfiskarlag, øst-finnmark kystfiskarlag, kvoteregulert område, omsetningskrav

Fisket etter sei for kystfartøy

Nærings- og fiskeridepartementet har gjennomført en høring om utnytting av seikvoter for kystfartøy med to deltakeradganger nord for 62 grader.

Norges Kystfiskarlag mener at grunnprinsippet om en kvote per fartøy per fiskeri må gjelde, og at forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader ikke bør endres på dette punktet. Les høringssvaret i sin helhet her.

Norges Kystfiskarlag krever utslippstans fra akvakultur

Norges Kystfiskarlag har gitt høringsuttalelse til ny § 15 b i akvakulturforskriften om badebehandling mot lakselus.

Vi mener det må innføres et umiddelbart forbud mot utslipp av kjemikalier i havet fra akvakultur, og et krav om rensing av badebehandlingsvann før dette slippet ut.

Om det ikke innføres et umiddelbart krav om rensing av badevann, må akvakulturforskriftens § 15 b gis en langt strengere utforming. I en overgangsfase mot nullutslipp må det kun tillates at badevann slippes i definerte droppsoner utenfor fjordsystemene. I tillegg til forbud mot utslipp rundt registrerte gyte- og rekefelt, må det også tas hensyn til registrerte fiskeplasser og oppvekst- og beiteområder for fisk og andre skalldyr som kreps, hummer og krabbe.

Les uttalelsen i sin helhet her.

høring, akvakultur

Kontaktinformasjon: Norges Kystfiskarlag Postboks 97, N-8380 Ramberg
Telefon: 76 05 21 00 | Fax: 76 05 21 01 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.